Obsah

Sbor dobrovolných hasičů

O založení sboru dobrovolných hasičů v Oborách bylo uvažováno od roku 1888, kdy byla zaslána první žádost o podporu z fondu hasičského pro věcné potřeby na pořízení stříkačky pro obec veleslavnému zemskému výboru království Českého. Tato žádost byla kladně vyřízena. Dne 15. 6. 1890 byl nový hasičský spolek povolen veleslavným c. k. místodržitelstvím. Dne 5. července 1890 se konala ustavující valná hromada za účasti 32 členů, na které byl založen Sbor dobrovolných hasičů v Oborách. Předsedou sboru byl pan Václav Šprysl (č.p. 54, řídící učitel), místopředsedou pan Jan Havelka (č.p. 34, rolník) a velitelem pan Josef Hájek. V té době měl 20 činných a 14 přispívajících členů. Hlavním úkolem bylo řádné vycvičení členů. Na den 21. září 1890 bylo stanoveno veřejné cvičení hasičského sboru. Mezi pozvanými byl župní inspektor pan Karásek z Litně, všechny okolní hasičské sbory a farář Verměřický, důstojný pán P. Dr. Jindřich Kubát, aby posvětil novou stříkačku.

V archivu SDH je uložena matrika členů za roky 1890 - 1919 a pamětní kniha psaná od založení sboru. Posledním zápisem v této knize je údaj o konání 26. Sjezdu Hasičské župy Příbramské v Oborách dne 22. 6. 1930. Dále je ve sboru vedena další pamětní kniha. V této pamětní knize je nejprve zápis z roku 1934, kdy byla zakoupena a slavnostně vysvěcena nová stříkačka. Další zápis je až z roku 1960, kdy byla 14. 8. slavnostně otevřena nová požární zbrojnice. Další zápisy v pamětní knize provedl pan Václav Brynda, ředitel základní školy v Oborách v letech 1950 - 1962. Pan Brynda v úvodu svých zápisků píše, že poté, co v roce 1986 odešel do důchodu, bylo jeho přáním napsat pro obec Obory kroniku obce. Jako první však sepsal historii SDH Obory. Podklady čerpal z kronik oborské školy, z různých materiálů shromážděných v okresním archivu, na okresním výboru hasičů, ze svých vzpomínek a hlavně z jednacích knih sboru a pokladní knihy sboru z let 1903 - 1930. Historii SDH za 110 let trvání sepsal pan Brynda za pomoci své manželky na cca 158 stránkách. Takto sepsanou pamětní knihu předal sboru dne 30. 5. 2000. Od této doby provádí zápisy do této pamětní knihy paní Hana Tesárková.

Hlavní funkcionáři sboru od jeho založení:

Předsedové - starostové:

r. 1890 - Šprysl Václav, č.p. 54

r. 1895 - Kadlec Jan

r. 1897 - Šprysl Václav, č.p. 68

r. 1899 - Falc Karel, č.p. 68

r. 1919 - Míka Josef, č.p. 68

r. 1925 - Plavec Josef, č.p. 14

r. 1932 - Rys František, č.p. 28

r. 1946 - Poslušný František, č.p. 37

r. 1950 - Slabihoudek Josef č.p. 15

r. 1959 - Plavec František, č.p. 76

r. 1965 - Bělohlávek Václav, č.p. 52

r. 1973 - Soukup Josef, č.p. 47

r. 1983 - Kočí Josef č.p. 73

r. 1987 - Vybíral Josef, č.p. 4

r. 1993 - Nohejlová Anna, č.p. 36

r. 1995 - Vybíral Josef, č.p. 4

r. 2005 - Jech Josef, č.p. 16

 

Velitelé:

r. 1890 - Hájek Josef

r. 1891 - Hošinský Emanuel, Jablonce

r. 1894 - Kadlec Jan

r. 1910 - Lundák František

r. 1911 - Plavec Josef, č.p. 14

r. 1917 - Kadlec František

r. 1919 - Plavec Josef,

r. 1925 - Rys František, č.p. 28

r. 1932 - Poslušný František, č.p. 20

r. 1950 - Hošinský Antonín, Jablonce

r. 1955 - Soukup Josef, č.p. 47

r. 1971 - Poslušný Josef, č.p. 64

r. 1983 - Poslušný Jiří, č.p. 85

r. 1993 - Nohejl Stanislav, č.p. 87

V roce 2010 Sbor dobrovolných hasičů v Oborách oslavil 120. výročí svého založení. Za těch 120 let bylo vykonáno hodně užitečné práce. Sbor se stal nejpočetnějším spolkem v Oborách a není výjimkou, že práce u hasičů je zálibou celých rodin. Sbor vlastní od tohoto roku historický prapor.

Kromě zásahů při požárech v obci a jejím okolí (lesní požáry) pomáhali oborští hasiči i při požárech v sousedních obcích. Dále hasiči v obci pomáhali při různých stavbách, opravách, při čištění obce a stali se nedílnou součástí kulturního a společenského života v Oborách. Ale nic z toho by nebylo možné bez usilovné a poctivé práce všech členů.